PRODAJNI POGOJI – RLS MERILNA TEHNIKA D.O.O

Veljajo od 9. aprila 2018

 

 

V teh Pogojih pomeni »Prodajalec« podjetje RLS Merilna tehnika d.o.o.; »Kupec« pomeni stranko, ki izda Prodajalcu naročilo, katerega Prodajalec potrdi; »Blago« so vsi izdelki brez Storitev, ki so navedeni v Prodajalčevi potrditvi naročila; »Oprema« pomeni opremo, ki jo Prodajalec dobavi v skladu s Prodajalčevo potrditvijo naročila; »Programska oprema« pomeni računalniške programe, ki jih Prodajalec dobavi Kupcu, bodisi kot del Opreme ali v povezavi z Opremo bodisi ločeno in so predmet licence, ki jo Prodajalec da Kupcu (»Licenca«) v posebnem dokumentu, ki je priložen programski opremi (ne glede na to, ali ga stranki podpišeta ali ne), ali pa je vgrajena v Programski opremi, vendar brez računalniških programov, ki jih Kupcu licencira tretja stranka, in, razen če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače, Kupec dobi licenco samo za namensko uporabo Programske opreme; »Storitve« pomenijo kakršno koli inštalacijo, zagon, umerjanje, programiranje delov, izobraževanje, vzdrževanje ali druge podobne storitve, ki jih izvede Prodajalec in so navedene v Prodajalčevi potrditvi naročila in v katerem koli pisnem opisu ali specifikaciji, ki jo izda Kupec (»Specifikacija storitev«); »Rezultati storitev« so rezultati katere koli Storitve, ki so navedeni v Prodajalčevi potrditvi naročila ali v Specifikaciji storitev; »Pravice intelektualne lastnine« pomenijo kakršne koli patente, blagovne znamke, registrirane modele in vse prijave za registracijo naštetih pravic, avtorske pravice ali pravice iz modela ali katere koli druge pravice, ki so podobne ali primerljive s katero koli od teh pravic kjerkoli na svetu; klavzula »Incoterm« pomeni eno iz nabora klavzul, ki so opredeljene v Incoterms 2010.

 

1. Sklenitev pogodbe

A. Prodajalec izdaja svoje ponudbe na osnovi teh Pogojev in Kupec teh ponudb ne potrjuje. Kupčeva naročila za Prodajalca niso zavezujoča. Pogodba je sklenjena šele na dan, ko Prodajalec izda pisno potrditev naročila po teh Pogojih in »Pogodba« pomeni pisno potrditev naročila, Prodajalčev podatkovni list, če obstaja, ter vse druge pogoje ali dokumente, ki so navedeni v potrditvi naročila in v drugih členih teh Pogojev. Ti Pogoji nadomestijo vse pogoje v Prodajalčevem naročilu. V zvezi z Blagom in Storitvami ne veljajo nobeni drugi pogoji ali zagotovila, razen če jih Prodajalec izrecno potrdi v pisni obliki. Kakršna koli sprememba ali odpoved teh Pogojev velja le v pisni obliki in le če jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh strank. V primeru kakršne koli neskladnosti ima licenca prednost pred temi Pogoji.

B. Pri prodaji Blaga ali katerega koli dela Blaga velja bodisi: (i) klavzula Incoterm »ex works«; bodisi (ii) druga klavzula Incoterm, ki je navedena v Prodajalčevi potrditvi naročila; in šteje, da je zadevna klavzula Incoterm del Pogodbe. V primeru kakršne koli neskladnosti velja naslednji prednostni vrstni red: (i) kateri koli drugi pogoji ali dokumenti, ki so navedeni v potrditvi naročila, (ii) ti Pogoji, in (iii) klavzula Incoterm.

C. Kupčev preklic naročila po tem, ko je Prodajalec že sprejel naročilo, predstavlja kršitev pogodbe. Če Prodajalec dobavlja Blago, Storitve ali kateri koli del Blaga ali Storitev po Kupčevih specifikacijah, se stranki strinjata, da Prodajalec v primeru tovrstne kršitve utrpi škodo. Če Kupec prekliče naročilo po tem, ko ga je Prodajalec že sprejel, se Kupec zavezuje, da bo Prodajalcu plačal za vse delo, ki ga je Prodajalec že opravil za izpolnitev naročila, in vse druge neizogibno nastale stroške do dneva preklica. Prodajalec mu bo za to delo in nastale stroške izstavil račun.

D. Če pogoj Pogodbe določa, da mora Kupec odpreti akreditiv ali plačati celotno ceno ali del cene za Blago ali Storitve že pred rokom dobave, Prodajalec ob kakršnem koli neupoštevanju tega določila dobi pravico, da šteje Pogodbo za preklicano s strani Kupca, Kupcu pa lahko izstavi račun za vse zneske v skladu s točko 1C zgoraj.

 

2. Cene in plačilo

A. Če se stranki v pisni obliki ne dogovorita drugače ali če ne določa drugače zadevna klavzula Incoterm, so vse cene v ponudbi: (i) ex works poslovni prostori Prodajalca, (ii) brez morebitnega zakonskega davka na dodano vrednost, ki se dodatno obračuna na omenjene cene; in (iii) se lahko spremenijo in zamenjajo s cenami, ki veljajo na dan dobave.

B. Cena za Blago vključuje tudi vse obveznosti, za katere odgovarja Prodajalec v skladu z zadevno klavzulo Incoterm.

C. Če ni dogovorjeno drugače v pisni obliki, bo Kupec plačal Prodajalčeve račune v celoti (na način, ki Prodajalcu omogoča prosto razpolaganje s sredstvi) najpozneje 30 dni od datuma izstavitve računa.

D. Prodajalec lahko obračuna obresti na zapadle zneske po najvišji obrestni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja. Obresti se obračunavajo dnevno do plačila, pred kakršno koli sodbo v zvezi s temi zneski in po njej.

E. Vsi dolgovani zneski bodo plačani v celoti, brez kakršnih koli kompenzacij, protiterjatev, odtegljajev ali odbitkov.

 

3. Dobava in sprejem

A. Vsi datumi dobav so samo ocene in rok dobave ni bistven element Pogodbe. Prodajalec ni dolžan plačati Kupcu odškodnine ali mu drugače povrniti škodo za neizpolnjeno ali zamujeno dobavo Blaga, Storitev ali katerega koli dela Blaga ali Storitev, iz kakršnega koli razloga in za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala.

B. Če Prodajalec zaradi kakršnega koli razloga, ki je zunaj Prodajalčevega nadzora, ne more dobaviti Blaga ali Storitev, v celoti ali delno, se dobavni rok podaljša za obdobje, ki je enako trajanju razloga, zaradi katerega je prišlo do odloga dobave. V tem primeru bo Prodajalec dobavil, Kupec pa bo prevzel in plačal tisti del Blaga in Storitev, ki ga Prodajalec lahko dobavi v skladu s Pogodbo.

C. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, ima Prodajalec pravico dobaviti Blago v eni ali v več pošiljkah oz. delih. Vsakič, kadar se dobava izvede v eni ali več pošiljkah oz. delih, šteje, da je posamezna pošiljka oz. del dobavljen po posebni pogodbi in se lahko obračuna posebej, preklic katere koli pošiljke ali dela pa ne razveljavi pogodb za druge pošiljke oz. dele in ne vpliva nanje.

D. Dobava se izvede v skladu z zadevno klavzulo Incoterm.

E. V primeru, da bo Kupec prevzel Blago v Prodajalčevih poslovnih prostorih, mora to narediti v 7 dneh po prejemu obvestila od Prodajalca, da je blago pripravljeno za prevzem. Prodajalec lahko v nasprotnem primeru terja Kupca za stroške, ki nastanejo zato, ker Kupec ni pravočasno prevzel Blaga. V primeru, da organizira transport Blaga Prodajalec, šteje, da je Kupec Blago prejel, razen če pisno obvesti Prodajalca o neizpolnitvi dobave do dneva, ko zadevni račun zapade v plačilo.

F. V primeru pisnega dogovora, da bo Blago prodano po predhodni kontroli s strani Kupca, bo kontrola opravljena v poslovnih prostorih Prodajalca. Ko Kupec oz. njegov predstavnik pregleda in odobri Blago, dokončno šteje, da je Blago skladno s Pogodbo in da je bilo sprejeto. Za tako blago v nobenem primeru ne velja spodnji pogoj 3H.

G. Za naročila, ki vključujejo samo Blago ali Storitve, ali za Storitve, ki so dobavljene pozneje kot Blago, s katerim so povezane, šteje, da so bili Blago ali Storitve sprejeti 7 dni po dnevu dobave ali ko se Blago ali Rezultati storitev začnejo uporabljati, kar nastopi prej. Za naročila, ki vključujejo Blago in Storitve, ki so dobavljene hkrati z Blagom, šteje, da so bili Blago ali Storitve sprejeti na dan, ko Kupec podpiše Prodajalčevo poročilo o inštalaciji.

H. Če Kupec pred sprejemom ugotovi, da Blago ni v skladu s Pogodbo, in se Prodajalec s Kupčevo ugotovitvijo strinja, so Kupčeve pravice po Prodajalčevi izbiri omejene na zamenjavo Blaga ali na vračilo kupnine po tem, ko Kupec vrne Blago Prodajalcu.

 

4. Lastnina in tveganje

A. Prenos tveganja izgube ali škode na Blagu na Kupca ureja zadevna klavzula Incoterm.

B. Lastništvo Blaga ali opredmetenih Rezultatov storitev se prenese na Kupca šele po tem, ko Prodajalec prejme celotno plačilo (na način, ki Prodajalcu omogoča prosto razpolaganje s sredstvi) za Blago in Storitve. Če Kupec zamuja s plačilom za Blago in Storitve, ima Prodajalec pravico do takojšnjega vračila Blaga in Rezultatov storitev (ali listin, ki izkazujejo lastništvo nad njimi) in Kupec s tem nepreklicno dovoljuje Prodajalcu, da vzame nazaj Blago, Rezultate storitev ali dokumente, ter da v ta namen vstopi v Kupčeve poslovne prostore. Če Prodajalec zahteva ali vzame nazaj Blago, Rezultate storitev ali dokumente, to ne vpliva na druge Prodajalčeve pravice.

 

5. Neizpolnitev kupčevih obveznosti

A. Prodajalec lahko po svoji izbiri prekliče ali zadrži vse nadaljnje dobave po Pogodbi, če: (i) Kupec ne plača pravočasno katerega koli dolgovanega zneska po tej ali kateri koli drugi pogodbi med Prodajalcem in Kupcem; (ii) Kupec, ki je fizična oseba, umre ali gre v stečaj; (iii) Kupec, ki je podjetje, začne postopek likvidacije ali je sprejet sklep o imenovanju upravitelja, stečajnega upravitelja ali upravitelja stečajne mase za celoto ali del njegovega podjetja, lastnine ali sredstev; (iv) Kupec sklene ali ponudi svojim upnikom sklenitev dogovora ali poravnave; ali (v) Kupec utrpi karkoli podobnega ali primerljivega prej naštetemu po zakonih katere koli jurisdikcije, kjer ima Kupec sedež, je rezident ali posluje.

B. Če nastopi kateri koli dogodek iz zgornjih točk (ii)–(v), mora Kupec o tem takoj obvestiti Prodajalca. O smrti Kupca morajo Prodajalca obvestiti Kupčevi zastopniki.

 

6. Napake

A. Prodajalec jamči, da bo Oprema skladna s Prodajalčevimi podatkovnimi listi oz. z drugimi specifikacijami, če se stranki tako dogovorita v pisni obliki. Prodajalec bo v skladu s Pogojema 6B in 6F odpravil napake tako, da jih bo popravil, ali pa, po svoji izbiri, namesto tega dobavil nadomestne izdelke. To velja za napake na Opremi, ki se ob pravilni uporabi pojavijo v obdobju:

(i)    12 mesecev; ali

(ii)   15 mesecev, če je Kupec proizvajalec opreme za nadaljnjo prodajo, v katero vgradi Opremo kot sestavni del, ali če kupi Opremo v novem in nerabljenem stanju za nadaljnjo prodajo; ali

(iii)   v drugem garancijskem obdobju za Opremo ali komponente Opreme, ki je navedeno v Prodajalčevi potrditvi naročila, prijavi na razpis ali v dokumentaciji, ki spremlja Opremo,

po dnevu, (I) ko je bila Oprema odpremljena, ali, (II) če bo Opremo inštaliral Prodajalec ali jo bodo inštalirali drugi v njegovem imenu, po datumu podpisa Prodajalčevega poročila o inštalaciji s strani Kupca, ali (iii) po drugem datumu, ki je določen v Prodajalčevi potrditvi naročila, prijavi na razpis ali dokumentaciji, ki spremlja Opremo (»začetek garancije«); in ki so izključno posledica napak v materialu ali izdelavi. Po popravilu ali zamenjavi se začne šteti novo garancijsko obdobje (12-mesečno, 15-mesečno ali drugo specificirano obdobje) od datuma dobave popravljene ali zamenjane Opreme.

B. Prodajalec ne odgovarja za kakovost, delovanje ali primernost za določen namen strojne opreme, ki jo izdelajo tretje stranke, ali programske opreme, ki jo licencirajo tretje stranke, če gre za samostojne izdelke ali izdelke, ki so lahko opredeljeni kot zunanji ali dobavljeni kot opcija za Blago. Kljub temu pa si bo Prodajalec prizadeval, da bo na Kupca prenesel morebitne garancije, ki jih prejme od svojih dobaviteljev.

C. Če Kupec v roku 90 dni (ali v drugem obdobju, ki je navedeno v Prodajalčevi potrditvi naročila, prijavi na razpis ali v licenci Programske opreme) po začetku garancije obvesti Prodajalca, da Programska oprema ob pravilni uporabi v bistvenih potezah ne deluje po specifikacijah, bo Prodajalec Programsko opremo zamenjal ali popravil v razumnem času po prejemu obvestila. Prodajalec ne daje nobenih garancij, da je Programska oprema brez hroščev ali napak.

D. Če Kupec v roku 90 dni (ali v drugem obdobju, ki je navedeno v Prodajalčevi potrditvi naročila ali prijavi na razpis) po dobavi obvesti Prodajalca, da katera koli Storitev ali Rezultat storitve ni bil izveden z ustrezno skrbjo in strokovnostjo, ali da v bistvenih potezah ne izpolnjuje Specifikacije Storitev, bo Prodajalec ponovno izvedel zadevne Storitve v razumnem času po prejemu obvestila.

E. Iz garancije po teh Pogojih so izključeni vsi potrošni deli.

F. Prodajalec odgovarja Kupcu za tovrstne napake le pod pogojem, da Kupec takoj pošlje Prodajalcu pisno obvestilo o domnevni napaki, v katerem opiše tudi vse podrobnosti o pogojih delovanja, v katerih je bila napaka ugotovljena, in da Opremo ali zadevni del Rezultatov storitve na svoje stroške vrne v Prodajalčevo tovarno.

G. Tveganje za vračilo izdelkov Prodajalcu nosi Kupec. Prodajalec bo popravljene ali nadomestne izdelke na svoje stroške poslal na naslov, ki ga zahteva Kupec.

H. Če Prodajalec ne identificira napak v Blagu ali v Rezultatih storitev, lahko Kupcu izda račun po svoji trenutni tarifi in ga terja tudi za vse nastale stroške in izdatke.

I. Prodajalec ni odgovoren niti pogodbeno niti odškodninsko niti na katerikoli drugi osnovi za napake, škodo ali zmanjšanje zmogljivosti katerega koli dela Blaga ali Rezultatov storitev, ali katere koli opreme, ki se vzdržuje kot del Storitev (»Vzdrževani izdelki«), ali za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, Pogoja 6A in 6C pa prenehata veljati, če so bili Blago, Rezultati storitev ali Vzdrževani izdelki po dobavi:

(i)    uporabljeni za kakršen koli namen, ki ni predviden v Prodajalčevih navodilih za uporabo ali v pripadajočih podatkovnih listih;

(ii)   inštalirani, uporabljeni ali skladiščeni na način, ki ni strogo v skladu s Prodajalčevimi navodili za uporabo, ali o katerem je bil Kupec obveščen kako drugače, kar vključuje tudi inštalacijo s strani oseb, ki jih ni pooblastil Prodajalec;

(iii)  uporabljeni z materiali, opremo ali programsko opremo, ki niso predvideni v Prodajalčevih navodilih za uporabo, ali uporabljeni v okoljskih pogojih, ki odstopajo od tistih, ki so izrecno navedeni na zadevnem podatkovnem listu;

(iv)  poškodovani, zlorabljeni, zanemarjeni, po uporabi nepravilno očiščeni in skladiščeni, ali pa so bile spremenjene ali odstranjene identifikacijske oznake ali številke na njih;

(v)   modificirani in spremenjeni na kakršen koli način brez Prodajalčevega predhodnega pisnega dovoljenja;

(vi)  poškodovani zaradi uporabe ali delovanja po tem, ko je bila na njih ugotovljena kakršna koli napaka;

(vii) poškodovani zaradi izpada ali nihanja električne napetosti ali sistemov za vzdrževanje okolja; ali

(viii) poškodovani v požaru, poplavi, tatvini, dogodku višje sile, vojni, terorističnem dogodku ali podobnem dogodku,

in Prodajalec lahko Kupcu zaračuna popravila, ki so v takšnih okoliščinah potrebna na Blagu, Rezultatih storitev ali Vzdrževanih izdelkih.

J. Odločitev Prodajalca o vseh zadevah, ki jih ureja Pogoj 6, in še posebej (vendar brez omejitev) glede narave in vzroka napake ali okvare je dokončna in zavezujoča za Kupca.

 

7. Blago po naročilu/po meri

A. Če je bilo Blago izdelano ali prilagojeno po načrtih ali konfiguracijah, ki jih je določil ali dostavil Kupec, Kupec zagotavlja in jamči Prodajalcu, da:

(i)    Blago, ki je načrtovano ali konfigurirano na tak način, ne krši Pravic intelektualne lastnine tretjih strank;

(ii)   je Kupčev načrt ali konfiguracija primeren za končno uporabo Blaga, aplikacijo in/ali namen (in Kupec se strinja, da Prodajalec ne nosi nobene odgovornosti za kakršne koli napake v načrtu ali konfiguraciji); in

(iii)  je Kupec poskrbel ali bo poskrbel za to, da so bili ali da bodo pred začetkom uporabe Blaga opravljeni vsi potrebni preskusi in preiskave, s katerimi bo zagotovljeno, da je Blago načrtovano in konstruirano za varno delovanje in da ne bo ogrožalo zdravja ali varnosti ljudi, ki Blago uporabljajo ali so v njegovi bližini.

B. Kupec bo Prodajalcu povrnil škodo za vse tožbe, pravde, zahtevke, obtožbe, obresti, stroške in izdatke, ki bi jih Prodajalec lahko utrpel ali nosil v povezavi s kakršnim koli zahtevkom tretje stranke v zvezi z dejstvi, ki bi, če bi bila dokazana, pomenila kršitev Kupčevih zagotovil in jamstev po tem Pogoju.

 

8. Izvajanje Storitev; uporaba in odstranjevanje Blaga

A. Kupec bo: (i) sodeloval s Prodajalcem v vseh zadevah, povezanih s Storitvami; (ii) omogočil Prodajalcu in njegovim predstavnikom dostop do Kupčevih poslovnih prostorov, kot je to v razumnem obsegu potrebno za izvajanje Storitev; (iii) dal na razpolago vsebinsko točne informacije in gradiva, ki bi jih Prodajalec lahko v razumnem obsegu potreboval za izvajanje Storitev; (iv) obvestil Prodajalca o vseh pravilih in predpisih na področju zdravja in varnosti ter o drugih varnostnih zahtevah v razumnem obsegu, ki veljajo v Kupčevih poslovnih prostorih; (v) opravil vse potrebno za pripravo Kupčevih poslovnih prostorov na izvajanje Storitev, v skladu s Prodajalčevimi navodili v razumnem obsegu; in (vi) prevzel izključno odgovornost za presojo in izpolnitev vseh zakonskih in priporočenih zdravstvenih in varnostnih pogojev v Kupčevih poslovnih prostorih, da bi omogočil izvajanje Storitev.

B. Kupec bo vse osebe, ki uporabljajo Blago in v primeru, da daje Kupec Blago v nadaljnjo prodajo, tudi svoje kupce seznanil z vsemi Prodajalčevimi podatkovnimi listi in/ali z navodili v zvezi z Blagom, vključno z navodili, ki so navedena v Prodajalčevih katalogih ali brošurah, ali ki jih je Prodajalec posredoval Kupcu ali ga z njimi seznanil na drug način. Kupec bo sprejel vse potrebne ukrepe, da bodo v zvezi z uporabo Blaga na voljo ustrezne informacije o uporabi, za katero je bilo načrtovano, in o vseh potrebnih pogojih za to, da bo Blago pri uporabi varno in da ne bo predstavljalo tveganja za zdravje.

C. Kupec z blaga ne bo odstranil označb, ki usmerjajo uporabnike na Prodajalčeva navodila in/ali priporočila za uporabo. V primeru, da daje Kupec Blago v nadaljnjo prodajo, bo Kupec enako zahteval tudi od svojih kupcev.

D. Če Kupec ali njegov kupec za namene izpolnjevanja obveznosti, ki jih opredeljujejo zakonski predpisi na področju zdravja in varnosti pri delu potrebujeta kakršne koli informacije v zvezi z uporabo, za katero je bilo Blago načrtovano in preizkušeno, in o potrebnih pogojih za to, da bo Blago pri uporabi varno in ne bo predstavljalo zdravstvenega tveganja, bo Prodajalec priskrbel takšne informacije. Prodajalec lahko zahteva povračilo neposrednih stroškov, ki nastanejo pri tem.

E. Kupec bo Prodajalcu povrnil škodo za vse odgovornosti, izgube, obresti, stroške ali izdatke, ki bi jih Prodajalec utrpel ali nosil v povezavi s kakršnim koli zahtevkom tretje stranke v zvezi z dejstvi, ki bi, če bi bila dokazana, pomenila kršitev Kupčevih zavez, zagotovil in jamstev v skladu s tem Pogojem 8, oz. kršitev zavez s strani Kupčevega kupca, ki jih je Kupec dolžan zahtevati od svojega kupca v skladu s Pogojem 8.

F. Kjer nacionalna zakonodaja na področju odpadne električne in elektronske opreme v državi, kamor Prodajalec pošlje Blago, dovoljuje Prodajalcu prenos odgovornosti na Kupca, bo Kupec prevzel odgovornost za odstranitev Blaga na svoje stroške v skladu z nacionalno zakonodajo. Kjer Prodajalcu to ni dovoljeno, Prodajalec odgovarja za varno odstranitev Blaga na svoje stroške v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

 

9. Pravice intelektualne lastnine

A. Ta Sporazum nikakor ne spreminja lastništva predobstoječih Pravic intelektualne lastnine. Pravice intelektualne lastnine, ki so ustvarjene posebej za Kupca kot del Rezultatov storitev, pripadajo Kupcu, vse ostale Pravice intelektualne lastnine pa pripadajo stranki, ki jih je ustvarila.

B. Pogoj 9C velja v primeru zahtevka zoper Kupca v zvezi s tem, da kateri koli del Blaga ali kakršna koli uporaba Blaga za predvideni namen krši Pravice intelektualne lastnine katere koli druge osebe, razen če (i) je Kupec dovolil spremembo Blaga ali (ii) je bilo Blago uporabljeno tako, kot je opredeljeno v Pogoju 6I(iii), in v katerem koli od obeh primerov ne bi prišlo do omenjenega zahtevka, če takšne spremembe ali uporabe ne bi bilo.

C. Pod pogojem, da Kupec takoj pisno obvesti Prodajalca o kakršnem koli zahtevku take vrste, kot je navedeno v Pogoju 9B, in da Prodajalcu prepusti (če Prodajalec tako želi) popoln nadzor nad obrambo in poravnavo zahtevka, bo Prodajalec plačal vse stroške in odškodnine, dosojene v škodo Kupca v postopkih, do katerih pride na osnovi takšnih zahtevkov.

D. Če pride do kakršnega koli zahtevka take vrste, kot je navedeno v Pogoju 9B, ali če Prodajalec meni, da je tak zahtevek verjeten, ima (i) Prodajalec pravico, da kupi licenco za uporabo Blaga in/ali Programske opreme za predvideni namen v korist Kupca, ali da spremeni ali zamenja Blago tako, da se izogne kršitvam in pri tem ne zmanjša v bistvenih potezah uporabnosti Blaga za predvideni namen, ali, (ii) če ukrepi pod točko (i) po mnenju Prodajalca niso uresničljivi z razumnimi stroški, ima Prodajalec pravico od Kupca zahtevati, da mu proda Blaga po originalni ceni, od katere se odšteje amortizacija, izračunana po linearni stopnji v dobi uporabnosti blaga, ki jo razumno določi Prodajalec.

E. Prodajalec nima nobenih drugih ali dodatnih obveznosti v zvezi z domnevnimi kršitvami Pravic intelektualne lastnine razen teh, ki so opredeljene v Pogoju 9.

F. Vse risbe, gradiva, specifikacije in drugi podatki, ki jih zagotovi Prodajalec (»Gradiva«) in vse Pravice intelektualne lastnine na njih ostanejo lastnina Prodajalca. Če Prodajalec še ni spravil Gradiv v javno domeno, mora Kupec ohraniti zaupnost Gradiv in jih ne sme uporabiti za noben drug namen kot za tistega, za katerega jih je prejel. Kupec bo na Prodajalčevo zahtevo takoj uničil Gradiva ali jih vrnil Prodajalcu, v vsakem primeru pa bo to naredil takoj, ko bo izpolnjen namen, zaradi katerega so bila Gradiva Kupcu izročena.

 

10. Omejitev odgovornosti

A. TA POGOJ DOLOČA PRODAJALČEVO CELOTNO ODGOVORNOST IZ NASLOVA POGODBE, ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), KRŠITEV ZAKONSKO DOLOČENIH DOLŽNOSTI, NAPAČNEGA PRIKAZOVANJA DEJSTEV ALI DRUGEGA RAZLOGA V OKVIRU TE POGODBE ALI V POVEZAVI Z NJO.

B. Kakršna koli jamstva in pogoji, ki so implicirani v zakonu, so izključeni v največji možni meri.

C. Nič v teh Pogojih ne izključuje ali omejuje Prodajalčeve odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki bi bile posledica Prodajalčeve malomarnosti, za goljufijo ali zavajanje, ali za katero koli drugo zadevo, kjer bi bilo izključevanje ali omejevanje Prodajalčeve odgovornosti nezakonito.

D. Prodajalčeva celotna odgovornost iz naslova pogodbe, odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo), kršitve zakonsko določenih dolžnosti, napačnega prikazovanja dejstev ali drugega razloga v okviru te Pogodbe ali v povezavi z njo, ob upoštevanju Pogojev 10B in 10C, je omejena na 50.000 Eur ali na skupno ceno, ki jo je Kupec plačal po Pogodbi – kar je več. Poleg tega in ob upoštevanju celotne odgovornosti:

(i)    je Prodajalčeva odgovornost za napake omejena na obveznosti, ki so določene v Pogojih 3H in 6;

(ii)   je Prodajalčeva odgovornost za kršitev obveznosti v skladu s Pogojem 6 omejena na ceno ustreznega dela zadevnega Blaga ali Storitev;

(iii)  je Prodajalčeva odgovornost za Pravice intelektualne lastnine omejena na obveznosti iz Pogoja 9;

(iv)  je Prodajalčeva odgovornost za škodo na materialni lastnini omejena na popravilo ali zamenjavo poškodovane lastnine;

(v)   Prodajalec ne odgovarja za neposredno ali posredno izgubo dobička, prihodkov, podatkov, pogodb, posla ali dobrega imena, ali za kakršno koli posredno ali posledično izgubo, ali za zahtevke s strani tretjih strank;

(vi)  Prodajalec ne odgovarja za noben zahtevek, razen če (a) je bil obveščen o vseh podrobnostih zahtevka v roku 1 meseca po tem, ko je bil Kupec seznanjen z zadevo, zaradi katere je prišlo do zahtevka, in (b) če se sodni postopki v zvezi z zahtevkom pričnejo v roku 12 mesecev od tega datuma.

E. Če Kupec vgrajuje Blago ali Rezultate storitev v svoje izdelke za nadaljnjo prodajo, bo Kupec povrnil Prodajalcu odškodnino za vse zahtevke tretjih strank, ki izhajajo iz napak v Kupčevih izdelkih. To ne velja v primeru, da napako povzročijo Prodajalčevo Blago ali Rezultati storitev.

 

11. Nadzor izvoza

A. Pogoj, da Prodajalec potrdi Kupčevo naročilo, je pridobitev izvoznega dovoljenja, drugih dovoljenj, odgovora zadevne(ih) vlad(e) na poizvedbo glede uvrstitve na sezname nadzorovanega izvoza, ali druge dokumentacije, ki jo zahtevajo ustrezni organi za namene skladnosti z nadzorovanim izvozom. Kupec je seznanjen s tem, da lahko Prodajalčevo upoštevanje nadzora izvoza povzroči zamudo pri dobavi in se, brez poseganja v Pogoj 3A, strinja s tem, da Prodajalec ne odgovarja za takšno zamudo.

B. Če namerava Kupec izvoziti ali ponovno izvoziti kateri koli izdelek, ki ga prejme od Prodajalca (vključno s predvidenim izvozom), bo Kupec zahteval in pridobil vsa potrebna dovoljenja za uporabo in/ali izvoz izdelka.

 

12. Splošna določila

A. Če je kateri koli pogoj ali določilo Pogodbe neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv v kateri koli jurisdikciji, takšna neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost ne bo vplivala na ostale pogoje Pogodbe ali razveljavila ali naredila tega pogoja ali določila neizvršljivega v kateri drugi jurisdikciji.

B. Če Prodajalec ne vztraja ali če odlaša pri doslednem izvajanju katerega koli določila Pogodbe ali pri uresničevanju katere koli pravice ali pravnega sredstva, ki mu je na voljo po Pogodbi ali po zakonu, to ne pomeni, da se je odpovedal tej ali kateri koli drugi pravici ali pravnemu sredstvu, prav tako pa s tem ni onemogočen ali omejen pri nadaljnjem uresničevanju te ali katere koli druge pravice ali pravnega sredstva. Prodajalec s posameznim ali delnim uresničevanjem svojih pravic ali pravnih sredstev ni onemogočen ali omejen pri nadaljnjem uresničevanju te ali katere koli druge pravice ali pravnega sredstva.

C. Kupec je seznanjen in soglaša s tem, da bodo podatki, pridobljeni med izvajanjem Pogodbe ali Naročila, obdelani v Prodajalčevem informacijskem sistemu.

 

13. Veljavno pravo

Pogodbo in vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz nje ali so povezani z njo (pogodbene ali nepogodbene), ureja slovenska zakonodaja in se tolmači v skladu z njo. Kupec nepreklicno priznava izključno pristojnost slovenskih sodišč, Prodajalec pa lahko izvršuje Pogodbo v kateri koli jurisdikciji. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izrecno izključena.