Splošni pogoji prodaje veljavni od 20. 3. 2024

Splošni pogoji prodaje veljavni od 1. 12. 2022 do 19. 3. 2024

Splošni pogoji prodaje veljavni od 9. 4. 2018 do 30. 11. 2022

 

 

 

Splošni pogoji prodaje

Veljajo od 20. marca 2024

 

V pričujočih Splošnih pogojih »Prodajalec« pomeni družbo RLS Merilna tehnika d. o. o.; »Kupec« pomeni stranko, ki Prodajalcu odda naročilo, ki ga Prodajalec sprejme; »Blago« pomeni vse izdelke, ki so navedeni na Prodajalčevi potrditvi naročila, z izjemo Storitev; »Programska oprema« pomeni računalniške programe, ki jih Prodajalec dobavi Kupcu, bodisi kot del ali v zvezi z Blagom oziroma ločeno in so predmet licence, ki jo Prodajalec podeli Kupcu (»Licenca«), vsebovane v dokumentu, ki je priložen Programski opremi (ne glede na to ali je podpisan s strani strank ali ne) oziroma je vključen v Programsko opremo, vendar pa to ne zajema računalniških programov, ki jih Kupcu licencirajo tretje osebe in, če ni pisno dogovorjeno drugače, ima Kupec licenco za uporabo Programske opreme le za predvideni namen; »Storitve« pomenijo namestitev, zagon, kalibracijo, delno programiranje, usposabljanje, vzdrževanje in druge podobne storitve, ki jih opravi Prodajalec in so navedene v potrditvi naročila Prodajalca oziroma v pisnem opisu ali specifikaciji, ki je bila predložena Kupcu (»Specifikacija storitev«); »Rezultati storitev« pomeni obveznosti, ki izhajajo iz Storitev, na katere se sklicuje potrditev naročila Prodajalca ali Specifikacija storitev; »Pravice intelektualne lastnine« pomeni vse patente, blagovne znamke, registrirane modele in vse vloge za registracijo navedenega, avtorske pravice ali pravice modelov in vse pravice, ki so podobne ali analogne kateri od navedenih drugod po svetu; »Incoterm« pomeni enega od setov klavzul, ki so navedene v Incoterms 2020.

 

1. Sklenitev pogodbe

A. Ponudbe Prodajalca so podane v skladu s pričujočimi Splošnimi pogoji in niso ponudbe, ki bi lahko bile sprejete. Naročila Kupca Prodajalca ne obvezujejo. Pogodba nastane šele na dan, ko Prodajalec izda pisno potrditev naročila v skladu s pričujočimi Splošnimi pogoji, »Pogodba« pa pomeni pisno potrditev naročila, podatkovni list Prodajalca, če obstaja, vse druge določbe ali dokumente, ki so navedeni na potrditvi naročila in druge določbe, ki jih določajo pričujoči Splošni pogoji. Pričujoči Splošni pogoji prevladajo nad vsemi določbami, ki so navedene v naročilu Kupca. Za Blago in Storitve ne veljajo nobene druge določbe, pogoji ali izjave, razen če Prodajalec v to izrecno in pisno privoli. Spremembe ali odpovedi pričujočim Splošnim pogojem niso veljavne, če niso pisne in podpisane s strani pooblaščenih predstavnikov vsake od strank. V primeru neskladnosti Licenca prevlada nad pričujočimi Splošnimi pogoji.

B. Blago ali del le-tega se prodaja ob veljavnosti:
(i) Incoterm klavzule »franko tovarna«, ali
(ii) druge klavzule Incoterm, ki je navedena v potrditvi naročila Prodajalca; zadevna klavzula Incoterm postane sestavni del Pogodbe.

V primeru neskladnosti velja naslednji vrstni red veljavnosti:
(i) druge določbe ali dokumenti, ki so navedeni v potrditvi naročila,
(ii) pričujoči Splošni pogoji in
(iii) klavzule Incoterm.

C. Preklic naročila Kupca po tem, ko je Prodajalec le-tega sprejel, se šteje za kršitev pogodbe. Stranki soglašata, da bi v primeru, ko Prodajalec zagotavlja Blago, Storitve ali del Blaga ali Storitev po Kupčevi specifikaciji, Prodajalec zaradi tovrstne kršitve utrpel škodo. Če Kupec prekliče naročilo po sprejemu, Kupec soglaša, da mora Prodajalcu plačati za delo, ki ga je Prodajalec opravil za izpolnitev naročila in druge stroške, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, nastale do datuma preklica, plačati pa jih mora v skladu z računom Prodajalca, ki ga Prodajalec izda za zadevne stroške.

D. Če mora Kupec v skladu s Pogodbo urediti akreditiv za plačilo celote ali dela kupnine za Blago ali Storitve pred dogovorjenim rokom dobave, ima Prodajalec v primeru kršitve te določbe pravico Pogodbo šteti za razdrto s strani Kupca, Prodajalec pa lahko izstavi račun za znesek v skladu s točko 1C.

E. Kupec potrjuje, da Pogodbo sklepa kot pravna oseba in ne kot potrošnik. 

 

2. Cene in plačilo

A. Če ni drugače pisno dogovorjeno ali določeno z zadevno klavzulo Incoterm, se za vse cene v ponudbi šteje:
(i) veljavnost klavzule franko tovarna v prostorih Prodajalca, in
(ii) da ne vsebujejo veljavnega davka na dodano vrednost, ki se plača dodatno.

B. Vse navedene cene se lahko spremenijo. Prodajalec si pridržuje pravico, da s pisnim obvestilom Kupcu zviša ceno iz razlogov, ki med drugim zajemajo povišanje stroškov proizvodnje kot so surovine, komponente, energija in plače. Če zadevno zvišanje za Kupca ni sprejemljivo, lahko Kupec s pisnim obvestilo Prodajalcu v 10-ih dneh po prejemu zadevnega obvestila prekliče svoje naročilo.

C. Cena Blaga zajema vse zadeve, za katere Prodajalec odgovarja v skladu z zadevno klavzulo Incoterm.

D. Če ni drugače pisno dogovorjeno mora Kupec Prodajalčev račun plačati v celoti (z razpoložljivimi sredstvi) v 30-ih dneh od datuma izstavitve računa.

E. Prodajalec lahko obračuna obresti na zapadle zneske po najvišji obrestni meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja, ki se obračunavajo vsakodnevno, do prejema plačila, in sicer tako po kot pred kakršno koli sodbo, povezano z zadevnimi zneski.

F. Vsi zapadli zneski morajo biti plačani v celoti, brez pobotov, nasprotnih zahtevkov, odbitkov ali pridržkov.

Spletna naročila

G. Če Kupec naročilo odda na spletu, so cena Blaga, povezani davki, stroški dostave in odpreme prikazani v košarici. Davki in stroški dostave za spletna naročila se izračunajo po prevladujoči stopnji v trenutku dobave in potrdijo z računom.

H. Če Kupec naroča na spletu in če ni s Kupcem pisno dogovorjeno drugače, mora Kupec celotno plačilo avansirati, bodisi:
(i) na spletu, z uporabo zunanjega ponudnika plačil Kupca, ali
(ii) z bančno transakcijo.

 

3. Dobava in sprejem

A. Vsi datumi dobave so zgolj ocene in čas dobave ni bistven element Pogodbe. Prodajalec ni dolžan Kupcu plačati odškodnine ali mu kako drugače nadomestiti posredne ali neposredne škode nastale zaradi neopravljene dobave ali zamude pri dobavi blaga, storitve ali kateregakoli dela Blaga ali Storitev iz kateregakoli razloga.

B. Če Prodajalec zaradi Višje sile ne more dobaviti celotnega ali dela Blaga ali Storitev, se rok dobave podaljša za obdobje, ki je enako obdobju, ko obstaja vzrok za zamudo pri dobavi. V omenjenem primeru mora Prodajalec dobaviti, Kupec pa prevzeti in plačati, tolikšen del Blaga in Storitev, kot ga Prodajalec v skladu s Pogodbo lahko dobavi. V omenjenem primeru mora Prodajalec takoj, ko omenjena nemožnost, ovira ali zamuda dobave ali izvedbe Storitve nastane ter ko je to razumno izvedljivo, pisno obvestiti Kupca in stranki se bosta v dobri veri pogajali, ter se poskušali dogovoriti za dopolnitev Pogodbe, da bi s tem ublažili vzrok zamude ali neizpolnitve. Če stranki omenjene dopolnitve ne skleneta v 30 dneh od dne takega pisnega obvestila, lahko Prodajalec nemudoma s pisnim obvestilom Kupcu prekine zadevni del Pogodbe, in sicer brez odgovornosti do Kupca, vendar mora vrniti vse vnaprej plačane zneske v sorazmerju z delom Blaga, ki ga ni bilo mogoče dobaviti, ali Storitev, ki jih ni bilo mogoče zagotoviti. »Višja sila« pomeni vsak dogodek, okoliščino ali vzrok, na katerega Prodajalec nima razumnega vpliva, vključno z, med drugim, naravnimi nesrečami, požarom, epidemijo ali pandemijo, terorističnimi dejanji, vojno, državljanskimi nemiri ali izgredi, uvedbo sankcij, embargom, kakršnim koli zakonom ali ukrepom vlade ali javnega organa (na primer spremembe neposrednih ali posrednih davkov, carin, tarif, dajatev ali prelevmanov, uvedba izvoznih ali drugih ukrepov, ki jih je sprejela država, ali uvoznih omejitev, kvot oziroma prepovedi, omejitev potovanj, obveznega zaprtja, karantene, spremembe ukrepov mejne kontrole, preventivnega ali reaktivnega ukrepa proti okužbi ali opustitev oziroma začasni odvzem ali preklic potrebnega dovoljenja ali soglasja), delavskim ali trgovinskim sporom, stavko, protestnimi ukrepi ali neopravljeno dobavo ali neizpolnitvami dobaviteljev oziroma podizvajalcev zaradi katerega koli dogodka, okoliščine ali vzroka, ki so izven njihovega razumnega nadzora.

C. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, je Prodajalec upravičen, da Blago dobavi v eni ali več pošiljkah oziroma delih. V vsakem primeru, ko se dobava opravi v eni ali več pošiljkah oziroma delih, se za vsako pošiljko ali del šteje, da je bil dobavljen na podlagi ločene pogodbe in se lahko zato posebej izda račun, pri čemer preklic katere koli pošiljke oziroma dela ne razveljavi ali vpliva na pogodbe glede drugih pošiljk oziroma delov.

D. Dobava se opravi v skladu z zadevno klavzulo Incoterm.

E. Če mora Kupec prevzeti Blago v Prodajalčevih prostorih, mora to storiti v 7 dneh po prejemu Prodajalčevega obvestila, da je Blago pripravljeno za prevzem, sicer lahko Prodajalec Kupcu zaračuna svoje stroške, povezane s prevzemom, če Kupec Blaga ne prevzame pravočasno. Če je Prodajalec poskrbel za prevoz Blaga, se šteje, da je Kupec Blago prejel, razen če Kupec do datuma zapadlosti ustreznega računa pisno obvesti Prodajalca, da Blago ni bilo dostavljeno.

F. Če je bilo pisno dogovorjeno, da se Blago proda pod pogojem, da ga Kupec predhodno pregleda, se takšen pregled opravi v Prodajalčevih prostorih in ko Kupec ali njegov predstavnik pregleda ter odobri Blago, se za Blago dokončno domneva, da je v skladu s Pogodbo in da je sprejeto. Določba 3H se za tako blago ne uporablja.

G. Za naročila, ki zajemajo zgolj Blago ali Storitve, ali za Storitve, ki bodo izvedene pozneje kot je dobavljeno Blago na katerega se nanašajo, se šteje, da je bilo dobavljeno Blago sprejeto oziroma izvedene Storitve sprejete v 7 dneh po tem, ko so bile Storitve izvedene ali Blago dobavljeno, ali ko so bili Blago oziroma Rezultati storitev uporabljeni, kar nastopi prej. Za naročila, ki zajemajo Blago in Storitve, ki jih je treba dobaviti hkrati z Blagom, se za prevzem Blaga in Storitev šteje, da je sprejem opravljen na dan, ko Kupec podpiše Prodajalčevo poročilo o namestitvi.

H. Če Kupec pred prevzemom Prodajalcu zadovoljivo dokaže, da Blago ni v skladu s Pogodbo, je Kupčevo edino pravno sredstvo omejeno, po izbiri Prodajalca, na zamenjavo Blaga, ki ni v skladu s pogodbo, ali pa vračilo Blaga oziroma kupnine po vrnitvi Blaga.

Spletna naročila:

I. Blago, naročeno prek spleta, bo dostavljeno s kurirsko službo in se lahko dostavi samo na naslove v državah, ki so navedene v obrazcu spletnega naročila.

 

4. Lastninska pravica in prehod tveganja

A. Tveganje izgube ali poškodbe Blaga preide na Kupca v trenutku, ki je določen z zadevno klavzulo Incoterm.

B. Lastninska pravica na Blagu ali oprijemljivih Rezultatih storitev preide na Kupca šele, ko Prodajalec prejme celotno plačilo (v odobrenih sredstvih) za Blago in Storitve. Če Kupec Blaga in Storitev ne plača pravočasno, ima Prodajalec pravico do takojšnjega vračila Blaga in Rezultatov storitev (ali dokumentov o lastninski pravici), Kupec pa nepreklicno pooblašča Prodajalca za izterjavo Blaga, Rezultatov storitev oziroma dokumentov in da lahko za ta namen vstopi v vse prostore Kupca. Prodajalčeva zahteva za izterjavo ali izterjava Blaga, Rezultatov storitev oziroma dokumentov ne vpliva na ostale Prodajalčeve zakonske pravice.

 

5. Neizpolnjevanje Kupčevih obveznosti

A. Prodajalec lahko po lastni izbiri prekliče ali zadrži vse nadaljnje dobave po Pogodbi, če:
(i) Kupec pravočasno ne plača katerega koli zneska, dolgovanega na podlagi te ali katere koli druge pogodbe med Prodajalcem in Kupcem;
(ii) je proti Kupcu sprožen postopek likvidacije ali če je imenovan upravitelj oziroma stečajni upravitelj za celotno ali del njegovega podjetja, premoženja oziroma sredstev;
(iii) Kupec sklene ali ponudi sklenitev kakršne koli poravnave ali dogovora s svojimi upniki; ali
(iv) Kupec utrpi karkoli podobnega kateremu od prej naštetih dogodkov po zakonodaji katerekoli jurisdikcije, v kateri je Kupec ustanovljen, ima sedež, stalno prebivališče ali kjer posluje.

B. Kupec mora takoj obvestiti Prodajalca o tem, da je nastopil kateri od dogodkov iz točk (ii) do (iv) zgoraj.

 

6. Napake

A. Prodajalec jamči, da bo blago bistveno v skladu s prodajalčevimi podatkovnimi listi, ali drugimi specifikacijami, o katerih sta se stranki pisno dogovorili. Ob upoštevanju Določb 6B in 6F bo Prodajalec napake, ki se ob pravilni uporabi pojavijo na Blagu, odpravil s popravilom ali, po svoji izbiri, z dobavo nadomestnega Blaga, in sicer v roku:
(i) 24 mesecev, če je Prodajalec proizvajalec Blaga; ali
(ii) 12 mesecev, če je Prodajalec distributer Blaga;
(iii) v katerem koli drugem garancijskem roku za Blago, ki je opredeljen v Prodajalčevi potrditvi naročila, prijavi na razpis ali dokumentaciji, ki je prispela z Blagom, potem ko
(i) je bilo Blago odpremljeno ali,
(ii) če bo Blago namestil Prodajalec ali bo le-to nameščeno v njegovem imenu, po datumu, ko je Kupec podpisal Prodajalčevo poročilo o namestitvi, ali
(iii) na drug datum, ki je naveden v Prodajalčevi potrditvi naročila, prijavi na razpis ali dokumentaciji, ki je prispela z Blagom (»datum začetka veljavnosti garancije«)
in ki izhajajo izključno iz pomanjkljivega materiala ali proizvodnje. Popravilo ali zamenjava sproži novo garancijsko obdobje (24 ali 12 mesecev ali drugo določeno obdobje, odvisno od tega, katero je ustrezno) od datuma dobave popravljenega ali zamenjanega Blaga.

B. Prodajalec ne odgovarja za kakovost, delovanje ali primernost za določen namen strojne opreme, ki jo je izdelala tretja oseba, ali programske opreme, za katero je licenco izdala tretja oseba, ki predstavlja samostojne izdelke oziroma izdelke, ki so zunanji ali dobavljeni kot opcija Blagu. Prodajalec si bo prizadeval, da bo na Kupca prenesel koristi kakršne koli garancije, ki jo je Prodajalec prejel od svojega dobavitelja.

C. Če Kupec v 90 dneh (ali drugem obdobju, navedenem v Prodajalčevem potrdilu o naročilu, prijavi na razpis ali licenci za Programsko opremo) po datumu začetka veljavnosti garancije obvesti Prodajalca, da Programska oprema ob pravilni uporabi bistveno ne deluje v skladu s specifikacijami, mora Prodajalec zamenjati ali popraviti Programsko opremo v razumnem roku po prejemu obvestila. Za Programsko opremo Prodajalec ne daje jamstva, da je brez računalniških hroščev ali napak.

D. Če Kupec v 90 dneh (ali drugem obdobju, navedenem v Prodajalčevem potrdilu o naročilu ali prijavi na razpis) po dobavi obvesti Prodajalca, da katera od Storitev ali Rezultatov storitev ni bila opravljena z razumno skrbnostjo in strokovnostjo ali bistveno ne ustreza Specifikacijam storitev, mora Prodajalec ponovno opraviti ustrezne storitve v razumnem roku po prejemu obvestila.

E. Garancija iz te Določbe izključuje vse potrošne artikle.

F. Prodajalec ne odgovarja Kupcu za zadevno napako, razen če Kupec takoj pisno obvesti Prodajalca o domnevni napaki z vsemi podrobnostmi o pogojih delovanja, v katerih se je napaka pokazala, in na svoje stroške vrne Blago oziroma Rezultate storitev ali ustrezen del Blaga oziroma Rezultatov storitev na Prodajalčev naslov.

G. Kupec nosi tveganje za vse izdelke, ki so vrnjeni Prodajalcu. Prodajalec bo na svoje stroške poslal popravljene ali nadomestne izdelke na naslov, ki ga zahteva Kupec.

H. Če Prodajalec ne ugotovi napake na Blagu ali Rezultatih storitev, lahko Kupcu izda račun za delo, potrebno za takšno ugotovitev po svoji trenutni tarifi ter za vse upravičeno nastale stroške in izdatke.

I. Prodajalec ne odgovarja, bodisi na podlagi pogodbe, bodisi odškodninskega zahtevka ali kako drugače, za kakršno koli napako, škodo na ali zmanjšano učinkovitost katerega koli dela Blaga ali Rezultatov storitev oziroma katerega koli Blaga, ki se vzdržuje kot del Storitev (»Vzdrževani izdelki«), ali za kakršno koli neposredno ali posredno škodo, pri čemer Določbi 6A in 6C prenehata veljati, če se po dobavi Blago, Rezultati storitev ali Vzdrževani izdelki:
(i) uporabijo za kakršen koli namen, ki ni predviden v Prodajalčevih navodilih za uporabo ali ustreznih podatkovnih listih;
(ii) namestijo, uporabijo ali shranijo na način, ki ni strogo v skladu s Prodajalčevimi navodili za uporabo, ali na kar je bil Kupec kako drugače opozorjen, kar zajema namestitev, ki so jo opravile osebe, ki jih Prodajalec ni pooblastil;
(iii) uporabijo z materiali, opremo ali programsko opremo, ki ni predvidena v Prodajalčevih navodilih za uporabo ali se uporablja v okoljskih pogojih, ki niso izrecno navedeni v ustreznem podatkovnem listu;
(iv) poškodujejo, napačno uporabijo, zanemarijo, po uporabi niso pravilno očiščeni in shranjeni, ali je bila kakršna koli identifikacija ali številka na njih spremenjena ali odstranjena;
(v) na kakršen koli način spremenijo ali predelajo brez predhodnega pisnega dovoljenja Prodajalca;
(vi) poškodujejo zaradi uporabe ali delovanja po tem, ko se je na njih pokazala kakršna koli napaka;
(vii) poškodujejo zaradi izpada ali nihanja električne energije ali okoljskih sistemov; ali
(viii) poškodujejo zaradi požara, poplave, kraje, višje sile, vojne, terorizma ali podobnega dogodka,
Prodajalec pa lahko Kupcu izstavi račun za vsa popravila, ki so v zadevnih okoliščinah potrebna na Blagu, Vzdrževanih izdelkih ali Rezultatih storitev.

J. Prodajalčeva odločitev glede vseh zadev, ki jih ureja ta Določba 6, in zlasti (vendar brez omejitev) glede narave ter vzroka za napako ali nepravilno delovanje, je dokončna in obvezujoča za Kupca.

 

7.  Po meri proizvedeno ali prilagojeno Blago

A. Če je bilo Blago proizvedeno ali prilagojeno v skladu z načrti ali konfiguracijami, ki jih je določil ali zagotovil Kupec, Kupec izjavlja in jamči Prodajalcu, da:
(i) Blago, ki je na takšen način načrtovano ali konfigurirano, ne krši Pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
(ii) je Kupčev načrt ali konfiguracija primerna za končno uporabo, aplikacijo in/ali namen Blaga (v zvezi s tem pa se Kupec strinja, da Prodajalec ne odgovarja za kakršno koli pomanjkljivo zasnovo ali konfiguracijo); in
(iii) Kupec se je ali se bo prepričal, da so bili ali bodo pred začetkom uporabe Blaga opravljeni vsi potrebni preskusi in pregledi, s katerimi se zagotovi, da je Blago načrtovano, proizvedeno in delujoče, ter da je varno in ne ogroža zdravja ali varnosti oseb, ki uporabljajo Blago ali so v njegovi bližini.

B. Kupec mora Prodajalca obvarovati pred odgovornostjo za vse tožbe, zahtevke, zahteve, dajatve, obresti, stroške in izdatke ki jih Prodajalec morda utrpi ali mu nastanejo v zvezi s kakršnim koli zahtevkom tretje osebe, ki navaja dejstva, katera bi, če se dokažejo, kazala na kršitev Kupčevih izjav in jamstev iz te Določbe.

 

8.  Izvedba Storitev

A. Kupec mora:
(i) sodelovati s Prodajalcem v vseh zadevah, povezanih s Storitvami;
(ii) Prodajalcu in njegovim predstavnikom omogočiti dostop do Kupčevih prostorov, kot je razumno potrebno za zagotavljanje Storitev;
(iii) zagotavljati vsebinsko točne informacije in gradiva, kot jih Prodajalec lahko razumno zahteva za zagotavljanje Storitev;
(iv) obvestiti Prodajalca o vseh zdravstvenih in varnostnih pravilih ter predpisih, prav tako pa o vseh drugih razumnih varnostnih zahtevah, ki se uporabljajo v prostorih Kupca;
(v) opraviti vsa dela, ki so potrebna za pripravo Kupčevih prostorov za zagotavljanje Storitev, in sicer v skladu z razumnimi navodili Prodajalca; in
(vi) biti izključno odgovoren za ocenjevanje in izpolnjevanje vseh zakonskih ter priporočenih zdravstvenih in varnostnih zahtev v Kupčevih prostorih, da se omogoči zagotavljanje Storitev.

 

9. Uporaba in odstranitev blaga

A. Kupec mora vse osebe, ki uporabljajo Blago, oziroma če Kupec Blago nadalje prodaja, kupce le-tega seznaniti z vsemi Prodajalčevimi podatkovnimi listi in/ali navodili za Blago, vključno s tistimi, ki so navedena v Prodajalčevih katalogih ali brošurah, oziroma katera je Prodajalec Kupcu drugače zagotovil ali Kupca z njimi seznanil. Kupec mora sprejeti potrebne ukrepe, da zagotovi razpoložljivost ustreznih informacij o uporabi Blaga, za katero je bilo le-to zasnovano, in o vseh pogojih, ki so potrebni za zagotovitev, da bo Blago ob zadevni uporabi varno ter ne bo ogrožalo zdravja.

B. Kupec, v primeru nadaljnje prodaje Blaga pa kupec le-tega, ne sme odstraniti nobene oznake na Blagu, ki uporabnika napotuje na Prodajalčeva navodila in/ali priporočila za uporabo.

C. Kupec priznava in se obvezuje, da se lahko Blago uporablja samo za določeno aplikacijo in v okolju delovanja, ki je izrecno navedeno v Prodajalčevem podatkovnem listu. Blago ni posebej zasnovano ali preskušeno za uporabo v medicinske, vojaške, letalske, vesoljske, avtomobilske, naftne ali plinske namene ali za kakršno koli varnostno-kritično uporabo. Kupec je odgovoren za zagotavljanje primernosti Blaga za določeno uporabo in skladnost s Kupčevimi veljavnimi regulativnimi standardi oziroma standardi kakovosti.

D. Če Kupec ali njegov kupec potrebuje kakršne koli informacije glede uporabe, za katero je bilo zadevno Blago zasnovano in preskušeno, ter glede pogojev, ki so potrebni za zagotovitev, da bo Blago pri tej uporabi varno in ne bo ogrožalo zdravja, da lahko izpolni svoje obveznosti v skladu s katero koli zakonsko zahtevo v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu, si mora Prodajalec (kadar je le-to mogoče) razumno prizadevati da zagotovi zadevne informacije, pri čemer je upravičen do povračila svojih stroškov, ki jih je imel z zagotavljanjem zadevnih informacij.

F. Kupec mora Prodajalcu povrniti škodo za vse odgovornosti, izgube, obresti, stroške in izdatke, ki jih Prodajalec morda utrpi ali mu nastanejo v zvezi s kakršnim koli zahtevkom katere koli tretje osebe, ki navaja dejstva, katera bi, če se dokažejo, kazala na kršitev Kupčevih zavez, izjav in jamstev iz te Določbe 9, ali kršitev katere koli zaveze, ki jo mora Kupec v skladu s to Določbo 9 v okviru nadaljnje prodaje zahtevati od Kupca.

G. Če nacionalna zakonodaja o odpadnem električnem in elektronskem blagu v državi, v katero Prodajalec pošilja Blago, Prodajalcu dovoljuje, da zadevno odgovornost prenese na Kupca, je Kupec odgovoren za odstranitev Blaga v skladu z nacionalno zakonodajo in na lastne stroške. Če Prodajalec ne sme ravnati v skladu z zgoraj navedenim, je odgovoren za varno odstranitev Blaga v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo in na lastne stroške.

 

10. Pravice intelektualne lastnine

A. Nobena od teh Določb ne spreminja lastništva že obstoječih Pravic intelektualne lastnine. Pravice intelektualne lastnine, ustvarjene posebej za Kupca kot del Rezultatov storitev, pripadajo Kupcu, vse druge Pravice intelektualne lastnine pa pripadajo stranki, ki jih je ustvarila.

B. Določba 10C se uporabi, kadar se proti Kupcu vloži zahtevek, da kateri koli del Blaga ali kakršna koli uporaba Blaga za predvideni namen krši Pravice intelektualne lastnine katere koli osebe, razen kadar
(i) je Kupec dovolil, da se Blago spremeni, ali
(ii) je bilo Blago uporabljeno, kot je določeno v Določbi 6I;
in v kateremkoli od obeh primerov ne bi prišlo do omenjenega zahtevka, če takšne spremembe ali uporabe ne bi bilo.

C. Če Kupec takoj pisno obvesti Prodajalca o kakršnem koli zahtevku, ki je naveden v Določbi 10B in Prodajalcu (če le-ta to želi) dovoli popoln nadzor nad obrambo pred ter poravnavo zadevnega zahtevka, bo Prodajalec plačal vse stroške in odškodnino, ki bodo Kupcu naloženi v postopku, sproženem na podlagi takšnega zahtevka.

D. Če je vložen kakršen koli zahtevek, ki je naveden v Določbi 10B, ali je po mnenju Prodajalca verjetno, da bo vložen, potem
(i) ima Prodajalec pravico, da v korist Kupca pridobi licenco za uporabo Blaga in/ali Programske opreme za predvideni namen, ali da spremeni oziroma zamenja Blago in se s tem izogne kršitvi, ne da bi s tem bistveno zmanjšal uporabnost le-tega za predvideni namen, ali
(ii) če Prodajalec meni, da ukrepi iz točke (i) niso izvedljivi z razumnimi stroški, ima Prodajalec pravico zahtevati, da Kupec proda Blago Prodajalcu po prvotni ceni, od katere je treba odšteti stroške amortizacije na podlagi linearne amortizacije za celotno življenjsko dobo Blaga, kot jo razumno določi Prodajalec.

E. Prodajalec nima nobene druge ali nadaljnje odgovornosti v zvezi z domnevno kršitvijo katere koli Pravice intelektualne lastnine, razen kot je določeno v tej Določbi 10.

F. Vse risbe, materiale, specifikacije in druge podatke, ki jih zagotovi Prodajalec (»Gradivo«), ter vse Pravice intelektualne lastnine v zvezi z Gradivom, ostanejo last Prodajalca in Kupec mora ohraniti zaupnost Gradiva, razen če jih je Prodajalec že dal v javno uporabo, ter ga ne sme uporabljati za noben drug namen, razen za tistega, za katerega je bilo le-to dobavljeno. Kupec mora Gradivo uničiti ali vrniti Prodajalcu nemudoma na zahtevo Prodajalca, v vsakem primeru pa takoj, ko bo izpolnjen namen, zaradi katerega so bila Gradiva Kupcu izročena.

11. Omejitev odgovornosti

A. TA DOLOČBA DOLOČA CELOTNO PRODAJALČEVO ODGOVORNOST NA PODLAGI POGODBE, ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), KRŠITVE ZAKONSKE DOLŽNOSTI, NAPAČNEGA PRIKAZOVANJA DEJSTEV ALI DRUGEGA RAZLOGA, KI IZHAJA IZ ALI V ZVEZI S POGODBO.

B. Vsa jamstva, določbe in pogoji, ki izhajajo iz zakona, so izključena v največji možni meri.

C. Nič v pričujočih Splošnih pogojih ne izključuje ali omejuje Prodajalčeve odgovornosti za smrt ali telesno poškodbo, ki jo povzroči Prodajalčeva malomarnost, oziroma za goljufijo ali goljufivo lažnivo prikazovanje, ali za katero koli drugo zadevo, za katero bi bilo nezakonito, da bi Prodajalec izključil ali omejil svojo odgovornost.

D. Ob upoštevanju Določb 11B in 11C je celotna Prodajalčeva odgovornost na podlagi pogodbe, odškodninskega odgovornosti (vključno z malomarnostjo), kršitve zakonske dolžnosti, napačnega prikazovanja ali drugega razloga, ki izhaja iz ali v zvezi s Pogodbo, omejena na znesek do 50.000 EUR oziroma celotno ceno, ki jo je Kupec plačal v skladu s Pogodbo, pri čemer se uporabi višja vrednost. Nadalje, ob upoštevanju navedene skupne odgovornosti:
(i) Prodajalčeva odgovornost za napake je omejena na obveznosti iz Določb 3H in 6;
(ii) Prodajalčeva odgovornost za kršitev obveznosti iz Določbe 6 je omejena na ceno ustreznega dela zadevnega Blaga ali Storitev;
(iii) Prodajalčeva odgovornost za zahtevke v zvezi s Pravicami intelektualne lastnine je omejena na obveznosti iz Določbe 10;
(iv) Prodajalčeva odgovornost za škodo na stvarnem premoženju je omejena na popravilo ali zamenjavo poškodovanega premoženja;
(v) Prodajalec ne odgovarja za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo dobička, prihodkov, podatkov, pogodb, poslovanja ali dobrega imena oziroma za kakršno koli posredno ali posledično izgubo ali zahtevke tretjih oseb;
(vi) Prodajalec ne odgovarja za noben zahtevek, razen če (a) so bili Prodajalcu posredovani vsi podatki o zahtevku v roku enega meseca od dne, ko je Kupec izvedel za okoliščine, ki so vzrok za zahtevek, in (b) je v zvezi s zahtevkom sprožen sodni postopek v roku 12 mesecev od zadevnega datuma.

E. Če Kupec nadalje proda Blago ali Rezultate storitev z vgradnjo le-teh v Kupčeve proizvode, mora Kupec Prodajalcu povrniti vso škodo, ki izhaja iz zahtevkov tretjih oseb, ki izhajajo iz napak v Kupčevih proizvodih. Navedeno ne velja, kadar napako povzroči Prodajalčevo Blago ali Rezultati storitev.

 

12. Nadzor izvoza

A. Prodajalčeva potrditev kupčevega naročila je pogojena s prejemom izvoznega dovoljenja, odločitve ustrezne vlade (vlad), ali je za izvoz potrebno dovoljenje, ali druge dokumentacije, ki jo zahtevajo ustrezni organi v skladu z veljavnimi predpisi o nadzoru izvoza. Kupec potrjuje, da lahko zaradi izpolnjevanja predpisov o nadzoru izvoza pride do zamude prodajalca pri odpremi, in se ne glede na pogoj 3A strinja s tem, da prodajalec ne odgovarja za takšno zamudo.

B. Za vse blago, storitve in dobavljive predmete, ki jih prodajalec dobavlja kupcu, lahko veljajo zakoni o nadzoru izvoza in/ali uvoza, predpisi, trgovinski embargi in sankcije (skupaj »izvozna zakonodaja«). Kupec jamči, izjavlja in se zavezuje:
(a) da bo ravnal v skladu z izvozno zakonodajo;
(b) da bo po dobavi s strani prodajalca pridobil vsa potrebna dovoljenja za morebitni poznejši oz. nadaljnji izvoz; in
(c) da ne bo neposredno ali posredno dostopal do blaga, storitev ali dobavljivih predmetov ali jih prodajal, uporabljal, razkrival, izvažal ali ponovno izvažal:
(i) v nasprotju z izvozno zakonodajo;
(ii) v Afganistan, Belorusijo, Kubo, Iran, Mjanmar, Severno Korejo, Republiko Južni Sudan, Republiko Sudan, Sirijo, Rusijo, Venezuelo ali katero koli območje Ukrajine, ki ga je priključila ali zasedla Rusija, ali za uporabo v teh državah; ali
(iii) za kakršno koli končno uporabo, ki jo prepoveduje izvozna zakonodaja (vključno z vojaško končno uporabo v državi, za katero velja embargo na orožje, ali končno uporabo, povezano z jedrskim, kemičnim ali biološkim orožjem, raketami ali njihovimi izstrelitvenimi sistemi).

C. Kupec potrjuje, da niti njemu samemu niti nobenemu drugemu posamezniku ali subjektu, ki naj bi imel koristi od blaga, storitev ali dobavljivih predmetov, veljavna izvozna zakonodaja ne prepoveduje ali omejuje dostopa do blaga, storitev ali dobavljenih predmetov, ter da se ne nahaja, posluje ali prebiva v državi, za katero velja embargo ali sankcije. Kupec bo na zahtevo in ne glede na spodnji pogoj 12F potrdil končnega uporabnika in končno uporabo blaga, storitev in dobavljivih predmetov v obliki, ki jo bo zahteval prodajalec.

D. Kupec si bo po svojih najboljših močeh prizadeval zagotoviti, da izpolnjevanja namena pogoja 12B ne bodo onemogočile tretje osebe v nadaljevanju trgovinske verige, vključno z morebitnimi distributerji ali preprodajalci, ter bo vzpostavil in vzdrževal ustrezen nadzorni mehanizem za zagotovitev skladnosti s pogojem 12B.

E. Vsaka kršitev pogojev 12B ali 12C pomeni bistveno kršitev bistvenega elementa te pogodbe, zato ima prodajalec pravico takoj prekiniti pogodbo brez pisnega obvestila, kupec pa mora prodajalcu povrniti škodo za vse obveznosti, izgube, obresti, stroške in izdatke, ki bi jih prodajalec utrpel ali nosil zaradi take kršitve oz. v zvezi z njo.

F. Kupec bo takoj obvestil prodajalca o kršitvi tega pogoja 12 ali če utemeljeno sumi, da je prišlo do njegove kršitve, in bo prodajalcu ali njegovim pooblaščenim predstavnikom (ob upoštevanju ustreznih zavez o zaupnosti) omogočil razumen dostop do svojih računov in evidenc v zvezi z dejavnostmi po tej pogodbi, da bo tako zagotovil izpolnjevanje tega pogoja 12.

 

13. Splošno

A. Kupec mora vedno ravnati v skladu z vso veljavno zakonodajo (vključno z, med drugim, zakonodajo s področja varstva zasebnosti, boja proti podkupovanju, boja proti korupciji, lojalne konkurence, preprečevanja davčnih utaj in finančnega kriminala) in ne sme sodelovati pri protikonkurenčnih, neetičnih ali koruptivnih praksah.

B. Če je kateri koli pogoj ali določba Pogodbe neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva v kateri koli jurisdikciji, zadevna neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost ne vpliva na nobeno drugo določbo Pogodbe oziroma zadevnega pogoja ali določbe Pogodbe ne naredi neveljavne ali neizvršljive drugi jurisdikciji.

C. Če Prodajalec ne vztraja ali odlaša z vztrajanjem pri doslednem izpolnjevanju katere določbe Pogodbe, oziroma ne uveljavlja katere koli pravice ali pravnega sredstva v skladu s Pogodbo ali zakonodajo, se le-to ne šteje kot odpoved zadevni pravici ali pravnemu sredstvu oziroma kateri drugi pravici ali pravnemu sredstvu, prav tako pa ne preprečuje ali omejuje nadaljnjega uveljavljanja te ali katere koli druge pravice ali pravnega sredstva. Posamezno ali delno uveljavljanje zadevne pravice ali pravnega sredstva ne preprečuje ali omejuje nadaljnjega uveljavljanja te ali katere koli druge pravice ali pravnega sredstva.

D. Kupec je seznanjen in se strinja, da bodo podatki, pridobljeni pri izvajanju Pogodbe ali naročilnice, obdelani v Prodajalčevem informacijskem sistemu.

 

14. Veljavni pravni red

Pogodba in vsi spori ali zahtevki, ki izhajajo iz Pogodbe ali so z le-to povezani (pogodbeno ali nepogodbeno), se urejajo in razlagajo v skladu s slovensko zakonodajo, pri čemer Kupec nepreklicno soglaša z izključno pristojnostjo slovenskih sodišč, Prodajalec pa lahko zahteva izvršitev pogodbe v kateri koli pristojnosti. Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga iz leta 1980 je izrecno izključena.